STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ  
 
MEHMET DİLAVER
 
1. İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını Yapı Kontrol Müdürlüğü ile koordineli olarak sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
2. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
3. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak,
4. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
5. Tüm mali iş ve işlemlerin kayıtlarını yapmak, raporlarını hazırlamak, İdarenin diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
6. Merkez ilçe ile birlikte diğer ilçeler ile ilgili ödeneklerin gönderilmesi aylık hesapların incelenmesi ile ilgili işlemleri yürütmek,
7. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlanmasını koordine etmek,
8. İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek,
9. İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
10. İdareye ait icra, temlik, haciz işlemlerini Hukuk Müşavirliği ile koordinasyonlu olarak yürütmek,
11. İcra dairelerinden ve mahkemelerden idare adına gelen idari para cezaları, mahkeme harçları ve benzeri ödemeleri yapmak,
12. Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
13. Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek, İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
14. Banka iş ve işlemleri ile takip ve kontrolü sağlamak,
15. Ödemelerle ilgili ödenek kontrolünü ve takibinin yapılmasını sağlamak,
16. Ödemeye ilişkin mevzuatında öngörülen belgelerin tamam olup olmadığı ile maddi hata bulunup bulunmadığının kontrol edilerek hak sahiplerine ödemelerinin yapılmasını sağlamak,
17. Ödemelerde ilgili şahıs firma ve şirket yetkililerinin imzasının aranması iş ve işlemlerini takip etmek,
18. Muhtasar Beyanname, Damga Vergisi Beyannamesi, KDV Beyannamesi düzenlemek, tahakkuk fişine istinaden Vergi Dairesine ödeme yapmak,
19. Meclis ve Encümen üyelerinin huzur hakkı ile Muhtarların maaş ödemeleri ile ilgili bordrolarını yapmak, ücretlerini ödemek, icra v.b. yasal kesintileri yapmak,
20. Muhasebe raporlarını almak, muhasebe kayıtlarının bilgisayar ortamında tutularak muhasebe iş ve işlemlerinin arşivlenerek denetime hazır halde bulundurmak,
21. Maden Kanunu kapsamındaki tüm maden gruplarının Devlet Hakkı tutarından %25 Özel İdare payının tahsili işlemleri, Mevzuatla verilen diğer yasal payların takip ve tahsilini yapmak,
22. Maktu tahakkuk edebilecek idari alacaklar ( idari para cezaları) ile kaçak malzeme bedellerinin tahsiline ait iş ve işlemleri yürütmek,
23. İl Özel İdaresinin her türlü İşletme ve iştiraklerinden doğabilecek gelirlerin takip ve tahsili işlerini yürütmek,
24. Yol geçiş izin belgesi harçları tahsilat ve takibi işlemlerini İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ile koordineli yapmak,
25. Kontrol iş ve işlemlerine ilişkin süreç akım şemaları hazırlamak ve bu konuda birimler arası koordinasyonu sağlamak,
26. İdarenin bütçe kesin hesabını ve Yönetim Dönemi hesaplarını hazırlamak,
27. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre mali tabloları zamanında ve usulüne uygun olarak hazırlamak, istenilen ilgili kurumlara göndermek,
28. Mali yıl sonunda ödeneklerin tenkis işlemlerini yapmak,
29. Tüm mali iş ve işlemlerin internet ortamında, Bakanlığımız programında kayıtlarını tutmak, bütçe ödenekleri ile aylık hesapların elektronik ortama aktarılması ve yürütülmesini sağlamak,
30. Sayıştay Kanunu ve saymanlıklarla ilgili iş ve işlemleri yapmak,
31. Teftiş ve denetleme raporlarına Kurum adına cevap vermek,
32. Teftiş ve denetimler sonucunda oluşan kişi borçlarının takip ve tahsilini yapmak,
33. Tahsisi Mahiyetteki ödeneklerin gelir-gider kayıtlarını yapmak,
34. Acil Yardım Ödeneklerinin kayıtlarını tutmak,
35. İl Encümen kararlarıyla mahiyetleri ve miktarları belirlenen Köy yardımları ile ilgili ödeneklerin, Köylere Hizmet Götürme Birliklerine aktarılmasını sağlamak, Ayrıca İl Encümeni kararına bağlanan yardımların yerinde kullanılıp kullanılmadığının kontrolünü Yapı Kontrol Müdürlüğü ile koordineli yapmak , işe ait encümen kararları ile o işe ait proje ve keşif özetinin bir örneğinin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
36. Genel Bütçeden gelen ödeneklerin kullanım amaçlarına göre Strateji Geliştirme Müdürlüğünün görev ve yetki alanı içerisinde takibi yapmak,
37. Bütçe Kanununda belirtilen limitler dahilinde ön ödeme yapmak ve mahsup işlemlerini
takip etmek,
38. İlgili mevzuat hükümlerine göre emanetlerin, teminat mektuplarının alınması, saklanması ve iade edilmesi ile ilgili işlemleri yapmak,
39. İl Özel İdaresinin üye olduğu birliklere katılım payının ödenmesi işlerini gerçekleştirmek, 
40. Asker ailelerine yardım ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
41. Birim istatistik bilgilerinin tutulması, arşivlenmesi ve birleştirilmesini sağlamak,
42. AB, Ulusal ve diğer uluslararası fonlarla ilgili projelerin hazırlanmasında ve uygulanmasında birim katkısı sağlamak,
43. Stratejik plan ve programların hazırlanmasında Bilgi İşlem Müdürlüğü ile koordineli olarak veri oluşturmak,
44. İdare Faaliyet Raporunu hazırlamak,
45. Brifing raporlarının hazırlanması ile ilgili iş ve işlemleri Bilgi İşlem Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütmek,
46. Bütçeyle ödenek tahsis edilen işlerin doğrudan teminler de dahil her türlü iş ve işlemlerini yapmak,
47. (AR – GE) araştırma - geliştirme çalışmaları yapılması ve yatırım programlarının tespitinde hedeflerin saptanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
48. Birimle ilgili yapılacak ihalelerde; ihaleye esas yaklaşık maliyetler ile Teknik ve İdari şartnamelerin hazırlanarak Genel Sekreter Yardımcılarının onayına sunmak,
49. İç kontrol standartlarına uyum çerçevesinde birim ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak,
50. Birim performans programı ve birim faaliyet raporunu hazırlamak,
51. Hak sahiplerinin alacaklarına konulan icra, haciz ve temlik ile ilgili işlemler,
52. Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısının verdiği iş ve işlemleri mevzuatına göre yapmakla, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur.