İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRÜ  
 
YAKUP ÇELİK
 
1. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununa göre tespit edilmiş olunan norm kadro standartlarına uygun olarak İl Özel İdaresinin norm kadrosunu hazırlamak,
2. 657 sayılı DMK ve 4857 sayılı İş Kanununa göre; memur, işçi ve sözleşmeli personellere ait özlük ve diğer işlemlerini ( personel alımı, sözleşme, terfi, sicil, disiplin, soruşturma, izin, atama, nakil, tayin, görevlendirme, emeklilik vb işlemler) takip etmek,
3. Personelin Emekli Sandığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak,
4. Personelin yıllık hizmet içi eğitim planlarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
5. Sendikal sözleşmelerde ve toplu iş görüşmelerinde işveren olarak kurumun temsili işlemlerini tanzim etmek ve sözleşmelerin yürütülmesini takip etmek,
6. Personelin tüm özlük hakları ile ilgili mali konudaki maaş, ücret, tazminat, yolluk vb. bordro ve tahakkuklarının hazırlanması, icra, lojman v.s. kesintilerinin yapılması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
7. Vali ve Genel Sekreter tarafından verilecek denetim, araştırma, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve diğer görevlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
8. Yardımcı hizmetler kadrosunda görevli personelin görevlerini mevzuata uygun olarak yapmasını sağlamak,
9. Güvenlik ekibinin nöbet programlarını hazırlamak ve koordine etmek,
10. Kurumumuza ait binanın yangın, güvenlik ve afet tedbirlerinin alınmasını ve takip edilmesini sağlamak,
11. Kurum personellerinin puantaj işlemlerini tamamlamak ve takibini yapmak,
12. Kurum personellerinin işe devam işlemlerini Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS) üzerinden takip etmek, devam işlemlerinde aksaklık yapan personel ile ilgili işlem yapmak üzere ilgili birim müdürüne bildirmek,
13. İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yürürlükteki mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yapmak,
14. Sağlık Hizmetleri ( Kurum Tabipliği / İşyeri Hekimliği ) iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
15. Personelin sağlık hizmetlerine ait her türlü iş ve işlemlerini yürütmek, vukua gelebilecek iş kazalarını Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmek,
16. Birim bütçesini, birim faaliyet raporunu, birim performans programını hazırlamak,
17. Birim istatistik bilgilerini derlemek, arşivlemek, birleştirmek ve analizlerini yapmak,
18. Bütçeyle ödenek tahsis edilen işlerin doğrudan teminler de dahil her türlü iş ve işlemlerini yapmak,
19. Sivil Savunma, Acil Durum ve Sabotajlara Karşı Korunma Planlarının hazırlamak, yardım ekipleriyle yangın söndürme ve ilk yardım ekiplerinin eğitim ve tatbikatlarını İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde yaptırmak,
20. Birimle ilgili yapılacak ihalelerde; ihaleye esas yaklaşık maliyetler ile Teknik ve İdari şartnamelerin hazırlanarak Genel Sekreter Yardımcılarının onayına sunmak,
21. İç kontrol standartlarına uyum çerçevesinde birim ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak,
22. Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısının verdiği iş ve işlemleri mevzuatına göre yapmakla, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısını karşı sorumludur