YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ  
 
SERTAÇ YAVUZ
 
1. Köy yolları ağındaki yolların altyapı (ham yol, tesviye, dolgu), üst yapı (asfalt, stabilize, beton-kilitli parke), sanat yapıları (köprü, menfez, büz, istinat duvarı, taş tahkimat vb.) işlerini yapmak, ihaleye çıkartılacak işlerin keşif / yaklaşık maliyetleri ile teknik şartnamelerini hazırlamak.
2. İdaremiz yol ağında bulunan köy yollarının kar mücadelesi çalışmalarını yürütmek, 
3. Birim envanter işlerini ilgili mevzuatlar doğrultusunda yapmak,
4. İş makineleri ve taşıtların görevlendirilmesi takibi, arazi kontrol işlerini yürütmek,
5. İdaremiz uhdesinde bulunan maden ocaklarının işletilmesi ile ilgili işlemleri yürütmek.
6. Birimle ilgili yapılacak ihalelerde; ihaleye esas yaklaşık maliyetler ile Teknik ve İdari şartnamelerin hazırlanarak Genel Sekreter Yardımcılarının onayına sunmak,
7. İdaremiz makine parkına ait araç ve iş makinelerinin Genel Sekreterin onayı ve yatırım programları doğrultusunda sevk ve idaresini yapmak.
8. Genel Sekreter koordinatörlüğünde KÖYDES projelerinin yürütülmesi ve uygulanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
9. İlçelerde bulunan bakımevlerinin faaliyetleri ile ilgili yaptıkları işleri kontrol ve denetimini yapmak,
10. Devlet ve İl yolları ağı dışında kalan köyler ile bunlara bağlı yerleşim birimlerine ait İdare yatırım programında bulunan yolların, yapım, onarım ve bakımlarını yapmak.
11. Belediye hudutları ve mücavir alan dışında kalan yerlerdeki (Köy yolları ağı) trafik hizmetlerini yürütmek, gerekli olan yerlere yolların trafik güvenliğini sağlamak amacıyla, trafik işaret levhalarını yapmak veya yaptırmak ve uygun yerlere monte edilmelerini sağlamak.
12. Köylerin ve bağlıların bulunmasına yardımcı olacak isim levhalarını yazdırarak uygun yerlere monte ettirmek.
13. Bütçeyle ödenek tahsis edilen işlerin doğrudan teminler de dahil her türlü iş ve işlemlerini yapmak,
14. İdaremize ait araç ve iş makinelerinin ücret tarifesine göre kiraya verilmesi ile ilgili işlemleri yürütmek,
15. Asfalt Plenti tesislerinin çalıştırılmak, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile koordineli olarak bakım ve onarımlarını yapmak.
16. Yol yapım çalışmalarında kullanılacak olan patlayıcı (dinamit) ihtiyacını tespit ederek alımına ilişkin iş ve işlemleri yaparak temin etmek.
17. Biriminin faaliyet alanı içerisindeki işlerle ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla imzalanan protokollü işleri yapmak.
18. Araç takip ve filo yönetim sistemini izlemek, işler halde tutmak ve vukuatı raporlamak.
19. Hizmet binaları, araç ve akaryakıt pompaları ve güvenlik kamera hizmetlerinin takibi ve kontrolü ile ilgili iş işlemleri yürütmek.
20. İdareye ait makine parkında bulunan tüm iş makineleri ve araçların sevk ve idaresi ile ilgili kullanacak operatör ve şoförlerin görevlendirmesi, aylık makine kontrol kartlarının düzenlenmesini sağlamak ve kontrolünü yapmak.
21. Çalışanların işe geliş-gidişlerini sağlayacak servis araçlarının işletmesini Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile koordineli olarak yapmak,
22. Birim arşivini oluşturmak.
23. İç kontrol standartlarına uyum çerçevesinde birim ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak,
24. Birim performans programı ve birim faaliyet raporunu hazırlamak,
25. Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısının verdiği iş ve işlemleri mevzuatına göre yapmakla, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısını karşı sorumludur.