BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ  
 
HASAN ÇÖĞENDEZ
 
1. İl Özel İdaresinin tüm bilgi işlem faaliyetlerinin planlanması, yönlendirilmesi ve koordinasyonu sağlamak,
2. İl Özel İdaresi birimlerinin bilgisayar ortamında faaliyetleri yürütebilmeleri için gerekli çalışmaları yapmak,
3. İl Özel İdaresi birimleri arasında ağ, yapısal kablolama ve Internet hizmetlerini sağlamak,
4. Bilgisayar işletim sistemlerinin ve paket programları kurmak,
5. Birimlerden gelen talepler doğrultusunda yeni yazılımların tedariki ve daha önce yapılmış yazılımların güncellenmesi ve bakımlarını yapmak,
6. İl Özel İdaresi ve bağlı birimlerin manyetik ortamdaki bilgileri saklamak ve korumak,
7. İl Özel İdaresi ve bağlı birimlerine ait uygulamaların sistem analizi ile ihtiyaç planlamalarını yapmak,
8. Bilişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak bilgi işlem sistemini geliştirmek,
9. Bilgisayar cihazlarının, bunların destek ünitelerinin ve ağların bakım ve onarımlarını yapmak ve bunları çalışır durumda tutmak,
10. Bilgisayardaki mevcut tüm verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak,
11. Bilgisayar ve donanımlar ile ilgili personele yönelik eğitim düzenlemek amacıyla İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile işbirliğine gitmek,
12. Internet ve mail servislerinin yönetimi ve yönlendirilmesini yapmak,
13. Görev ve birim değişikliklerinin işlenmesi ve herhangi bir nedenle ayrılan personelin sistemden silinmesi işlemlerini yapmak,
14. E-İçişleri Projesi kapsamında uygulanmaya başlanan ve ileriki aşamalarda uygulamaya başlanacak olan modüllerin uygulanmasında ortaya çıkabilecek problemlerin çözümü ve iş- lemlerin sağlıklı yürütülmesi için İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Yardım Masasıyla koordinasyonu sağlamak, 15. Başbakanlık İletişim Merkezi ( BİMER ) bürosundan gelen şikayet, istek ve bilgi edinme taleplerinin çıktı ortamına aktarılarak ilgili birimlere iletilmesi ve sonucundan ilgililere bilgi verilmesi,
16. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Yerel Bilgi Projesine İl Özel İdaresine ait bilgilerin girişi ve güncel tutulmasını sağlamak
17. Zonguldak İl Özel İdaresi ile görsel ve yazılı basın yayın kuruluşları arasındaki ilişkilerin sağlanmasını koordine etmek,
18. Köşe yazıları, fotoğraflar ve basın yoluyla halkın yapmış olduğu istek ve şikayetlerin küpür halinde çoğaltılması ve bunların idare ile ilgililere ulaştırılmasını sağlamak,
19. Zonguldak İl Özel İdare ile vatandaş arasındaki iletişimin sağlanması, bu amaçla; internet üzerinden İl Özel İdaresi web sitesine gelen iletileri değerlendirmek,
20. Zonguldak İl Özel İdare faaliyetlerini, halkın bilgilendirilmesi açısından web sitesi ve basın organları aracılığıyla yayınlamak,
21. Zonguldak İl Özel İdare bütçesinden ayrılan ödeneklerle yapılan tesislerin tanıtımı, bu tesislerin açılışlarını yazılı ve görüntülü yayınlarla halka duyurmak,
22. Müdürlüklerden gelen birim brifinglerinin icmalini yaparak idare brifingini hazırlamak,
23. Kimlik Paylaşım Sistemi ( KPS ) ile ilgili iş ve işlemlerin takip edilmesi ve projenin uygulanmasını sağlamak,
24. Birim Bütçesini, yıllık birim faaliyet raporu, birim performans programı hazırlamak,
25. Birim İstatistik bilgilerinin tutulması, arşivlenmesi ve birleştirilmesini yapmak,
26. Birimle ilgili yapılacak ihalelerde; ihaleye esas yaklaşık maliyetler ile Teknik ve İdari şartnamelerin hazırlanarak Genel Sekreter Yardımcılarının onayına sunmak,
27. Bütçeyle ödenek tahsis edilen işlerin doğrudan teminler de dahil her türlü iş ve işlemlerini yapmak,
28. AB, ulusal ve diğer uluslararası fonlarla ilgili projelerin hazırlanmasında ve uygulanmasında birim katkısı sağlamak,
29. İç kontrol standartlarına uyum çerçevesinde birim ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak,
30. Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısının verdiği iş ve işlemleri mevzuatına göre yapmakla, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısını karşı sorumludur.