YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRÜ  
 
 
ÖZGÜR EMRE PULAT
 
1. Ödeneği İl Özel İdaresine aktarılan Genel bütçeli kuruluşlarla, finansmanı Özel İdarece sağlanan kurumların yapım, bakım-onarım ve tadilatları ile ilgili her türlü inşaat işlerini ger- çekleştirmek,
2. Proje, keşif, yaklaşık maliyetlerini hazırlamak veya hazırlatmak,
3. Yapım işlerinin mevzuatla belirlenen fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapımını sağ- lamak, hakediş düzenlemek, kabul işlemlerini yapmak
4. Görev alanına giren konulardaki işlerle ilgili Tüzük ve Yönetmelikler doğrultusunda, tip sözleşme, teknik ve idari şartname, rayiç bedel, fiyat analizleri ve birim fiyatları hazırlamak ve yayımlamak,
5. Milli Eğitim Müdürlüğü bütçesinde bulunan mal ve hizmet alımı ile doğrudan teminler de dahil her iş ve işlemleri yapmak,
6. Bakanlıklarca yatırım ödenekleri gönderilen işler ile İl Özel İdare bütçesindeki yapım iş- leriyle ilgili ihale işlemlerini gerçekleştirmek,
7. Birim bütçesini, birim faaliyet raporu ile birim performans programını hazırlamak,
8. Birim İstatistik bilgilerinin tutulması, arşivlenmesi ve birleştirilmesini yapmak,
9. AB, Ulusal ve diğer uluslararası fonlarla ilgili projelerin hazırlanmasında ve uygulanmasında birim katkısı sağlamaktır,
10. Birimle ilgili yapılacak ihalelerde; ihaleye esas yaklaşık maliyetler ile Teknik ve İdari şartnamelerin hazırlanarak Genel Sekreter Yardımcılarının onayına sunmak,
11. İç kontrol standartlarına uyum çerçevesinde birim ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
12. Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısının verdiği iş ve işlemleri mevzuatına göre yapmakla, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısını karşı sorumludur.