SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRÜ  
 
NECDET KOÇ
 
1. Hizmet alanımızda bulunan yerleşim yerlerine yeterli ve sağlıklı içmesuyu getirmek amacıyla tesis yapmak ve geliştirmek,
2.Geçmiş yıllarda idaremiz tarafından yapılan içme suyu tesislerinin sürdürülebirliği için (E.N.H , Elektro motopomp, sondaj,boru temini vb.) bakım onarım işlemlerini takip etmek tesislerin işletilmesi ve bakımı konusunda teknik destek vermek,
3.Görev alanına giren konulardaki işlerle ilgili tüzük, yönetmelik, tip sözleşme, teknik şartname, rayiç, fiyat analizleri ve birim fiyatları hazırlamak ve yayımlamak,
4.Geçmiş yıllarda İdaremiz tarafından yapılan sulama tesislerinin sürdürülebilirliği için bakım, onarım ve işlemlerini takip etmek. Sulama, işletme ve bakım konusunda teknik destek vermek,
5.Bütçeyle ödenek tahsis edilen işlerin doğrudan teminler de dahil her türlü iş ve işlemlerini yapmak,
6.Köy ve köye bağlı ünitelerin, birim görev alanı içinde yer alan hizmetlerin bilgi envanterini tutmak, her yıl birim envanter bilgilerini güncellemek, 7.Birim İstatistik bilgilerinin tutmak, arşivlemek ve birleştirmek,
8.Askeri garnizonlara yeterli ve sağlıklı içmesuyu temin etmek,
9.AB, Ulusal ve diğer uluslararası fonlarla ilgili projelerin hazırlanmasında ve uygulanmasında birim katkısı sağlamaktır,
10.Yatırım programındaki köy içme suyu yapım projelerini ihale etmek yapım aşamasında denetimlerini yapmak hakediş dosyalarını hazırlamak,
11.Köy ve köye bağlı yerlere, limit malzeme programından içmesuyu ve kanalizasyon borusu temini için keşif hazırlamak, malzemelerin alımları için yaklaşık maliyet ve ihale dosyası hazırlamak, Temin edilen malzemelerin ihtiyaç duyulan yerlere işçiliğini köylüler tarafından yapılmak koşuluyla tahsisini yapmak , yapım aşamasında teknik yardımda bulunmak ve takibini yapmak,
12. Yatırım programında projesi olan köy altyapı hizmetlerinin ( Kanalizasyon şebekesi ve fosseptik çukurlarının) ihalesini ve yapımını sağlamak, hakediş dosyalarını hazırlamak,
13. Görev alanımız dâhilindeki yerleşim bölgelerine ait katı atıkların (çöplerin) toplanması iş ve işlemlerini yürütmek,
14. Birimle ilgili yapılacak ihalelerde; ihaleye esas yaklaşık maliyetler ile Teknik ve İdari şartnamelerin hazırlanarak Genel Sekreter Yardımcılarının onayına sunmak,
15. Tarımsal sulama belgesi düzenlemek, kurumlardan veya şahıslardan gelen taleplere cevap vermek,
16. İç kontrol standartlarına uyum çerçevesinde birim ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak,
17. Birim performans programı ve birim faaliyet raporunu hazırlamak,
18. Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısının verdiği iş ve işlemleri mevzuatına göre yapmakla, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısını karşı sorumludur.