RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRÜ  
 
YÜKSEL TURPÇU
 
1. Maden Kanunu ile İl Özel İdarelerine verilen tüm iş ve işlemleri yapmak,
2. İşyeri açma ve çalışma ruhsatları (Sıhhi ve Gayrisıhhi Müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerleri) ile ilgili işlemleri yapmak,
3. Yeraltı suları, kaynak suları, su üretim yerleri ve su ürünleri üretim yerlerinin kiraya verilmesi işlemlerini yürütmek,
4. Görev alanına giren konularla ilgili uygulanacak kontrol, denetim ve cezaların uygulanmasına ait işlemleri yürütmek,
5. 4916 sayılı kanun uyarınca hazine arazilerinden alınacak %25 payın takip ve tahsil işlemlerini Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile koordineli yürütmek,
6. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda değişiklik yapan 6455 sayılı Kanun uyarınca kaçak petrolün tasfiyesi, ihbar eden ve yakalayanlara ikramiye ödenmesi işlemlerini Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile koordineli yürütmek,
7. 5686 sayılı Jeotermal ve Doğal Mineralli Sular Hakkında Kanun gereğince kiralama ve ruhsatlandırma işlemlerini yapmak,
8. Özel İdarenin katılımının bulunduğu ( Birlikler, Şirketler, Organize Sanayi Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, vb.) kurumlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, ortaklık veya katılım paylarının ödenmesini takip etmek,
9. Özel İdarenin her türlü şirket, işletme ve iştiraklerinden doğabilecek gelirlerini takip etmek,
10. Teknoloji geliştirme bölgeleri ve organize sanayi bölgeleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
11. Kredi ve Mikro Kredi İşlemleri ile ilgili işleri yürütmek,
12. Birimle ilgili yapılacak ihalelerde; ihaleye esas yaklaşık maliyetler ile Teknik ve İdari şartnamelerin hazırlanarak Genel Sekreter Yardımcılarının onayına sunmak,
13. İç kontrol standartlarına uyum çerçevesinde birim ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
14. Birim performans programı ve birim faaliyet raporunu hazırlamak,
15. Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısının verdiği iş ve işlemleri mevzuatına göre yapmakla, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısını karşı sorumludur