PLAN VE PROJE MÜDÜRÜ  
 
MUSTAFA KALAYCI
 
1. İçme suları, kanalizasyon, sulama tesisleri, köy yolları, köprü ile ilgili etüt, plan, proje ve keşif özetlerinin hazırlanması,
2. Köy içi beton yol, parke, beton kanal kaplama işleri, sosyal tesis, şadırvan, çevre düzeni v.s taleplere ait etüt, proje ve keşif özetlerinin hazırlanması
3. 6831 sayılı Orman Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu , Demir Yolları Kanunu ve 233 sayılı Botaş kanunu v.b. kurumlardan çizilen projelerin uygulanması sırasında gereken geçiş izinlerinin ve irtifak haklarının alınması,
4. İhale ve yapım öncesi diğer birimlerce ihtiyaç duyulan teknik yardım, proje ve keşiflerin hazırlanması,
5. İdaremiz Toprak ve Su analiz laboratuar iş ve işlemlerini yürütmek,
6. Gölet ve havza ıslahı etüt ve proje işlerini yapmak veya yaptırmak,
7. Kanalizasyon ve alt yapı talepleri ile ilgili keşif, etüt ve projeleri yapmak,
8. Topoğrafik ölçümler ile ilgili yapılacak çalışmaları yapmak,
9. İdaremiz görev alanı kapsamında yapım programlarımızdaki yeni yol ve köprü yapımı talepleri ile ilgili yönetmelikler ve mevzuatlar doğrultusunda etüt, plan ve projeleri yapmak veya yaptırmak,
10. İlin kalkınmasına yönelik projelerin hazırlanmasına katkı sağlamak ve gerekli araştırmaları yapmak, yaptırmak ve ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak,
11. Sorumlu olduğu alan içerisinde yerüstü sulamalarına uygun arazileri tespit edip su kaynakları ile ilişkilendirerek gerekli olan etüt ve planlama çalışmaları yapmak. Bu planlamalara göre hidrolik yapılar ( gölet, bent, kaptaj vs. ) belirleyerek sulama tesislerini projelendirmek,
11. Yer altı sulamalarında talepler ve yönetmelikler doğrultusunda fizibilite çalışmaları yapmak, buna bağlı olarak raporlar hazırlamak, ilgili kurumlar ile koordinasyona girerek sulama alanını, sulama yöntemini, sulama şebekesini, su yönetimini belirleyerek verilere göre projelendirmek,
12. Köy ve köye bağlı ünitelerin, kanalizasyon çalışmalarının etüt, keşif, proje uygulamalarını yapmak veya yaptırmak,
13. İl genelinde İl Özel İdaresinin sulamaya açtığı sulama sahalarında veya ilgili birimler vasıtasıyla önceden sulanan halk sulamalarında meydana gelen drenaj problemlerinde arazi ıslah çalışmaları yapmak ve yaptırmak. Yağışlı mevsimlerde su altında kalan taşkın bölgelerinde toprak koruma projeleri yapmak yaptırmak, bu projeleri uygulamak ve uygulattırmak,
14. İçme ve kullanma amaçlı su kaynaklarının memba tahsis işlemleri ile asgari dönemde su debi ölçme ve değerlendirme işlemlerini yapmak, içme ve kullanma amaçlı su kaynakları- nın Laboratuarda analizlerini yapmak veya yaptırmak,
15. Su havzalarının korunması ve çevre bilincinin artması için toprağın ve çevrenin kirliliği ile ilgili önlemler almak bu konuda projeler üretmek, ilgili kurumlarla koordinasyona gitmek,
16. Coğrafi Bilgi Sistemi ( CBS ) ile ilgili çalışmaların koordinasyonunu ve projenin uygulanmasını sağlamak,
17. Birimle ilgili yapılacak ihalelerde; ihaleye esas yaklaşık maliyetler ile Teknik ve İdari şartnamelerin hazırlanarak Genel Sekreter Yardımcılarının onayına sunmak,
18. Bütçeyle ödenek tahsis edilen işlerin doğrudan teminler de dahil her türlü iş ve işlemlerini yapmak,
19. Yol ağı değişikliklerini Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile koordineli olarak komisyon marifeti ile yapmak
20. İç kontrol standartlarına uyum çerçevesinde birim ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak,
21. Birim performans programı ve birim faaliyet raporunu hazırlamak,
22. Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısının verdiği iş ve işlemleri mevzuatına göre yapmakla, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısını karşı sorumludur.