YAPI KONTROL MÜDÜRÜ  
 
SELAHATTİN ÖZKUL
 
1. İl Özel İdaresine ait bina, lojman ve tesislerin yapım, bakım, onarım ve tadilat ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak,
2. Milli Eğitim Müdürlüğü bütçesi hariç diğer tüm dış müdürlüklerin bütçesinde bulunan mal ve hizmet alımlarını yapmak,
3. İl Özel İdare bütçesinden ödenek tahsis edilerek yatırım programında tamamlanan her türlü yapım işlerinin kesin kabulünü yapmak,
4. Bütçeyle ödenek tahsis edilen işlerin doğrudan teminler de dahil her türlü iş ve işlemlerini yapmak,
5. Köy yardımları ve köylere hizmet götürme birliklerine gönderilen ödeneklerin usulüne uygun harcanmasının kontrolünü yapmak,
6. Marangoz atölyesi, inşaat ekibi çalışmalarını takip etmek,
7. Köy konakları, wc, mezarlık duvarı vb. köy sosyal tesisleriyle ilgili inşaat işlerini yapmak veya yaptırmak,
8. İç kontrol standartlarına uyum çerçevesinde birim ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak,
9. Birim performans programı ve birim faaliyet raporunu hazırlamak,
10. Birim istatistiki bilgilerini, envanterini oluşturmak ve arşivini oluşturmak,
11. Birimle ilgili yapılacak ihalelerde; ihaleye esas yaklaşık maliyetler ile Teknik ve İdari şartnamelerin hazırlanarak Genel Sekreter Yardımcılarının onayına sunmak,
12. Stratejik plan, iç kontrol eylem planı koordinasyonunu Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile birlikte sağlamak,
13. Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısının verdiği iş ve işlemleri mevzuatına göre yapmakla, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısını karşı sorumludur.