EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRÜ  
 
KADİR KORKMAZ
 
1. Zonguldak İl Özel İdaresinin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,
2. Mülkiyeti Zonguldak İl Özel İdaresine ait olup, kiraya verilen arsa, iş merkezi, müstakil dükkan, işyerleri ile ilkokul, ortaokul ve liselerin kantin ve açık alanların kiraları ile aidatlarının tahsil ve takip işlemlerini strateji geliştirme müdürlüğü ile koordineli olarak yapmak,
3. Zonguldak Özel İdaresine ait gayri menkullerin tapu kayıtlarının tutulması işlemlerini yapmak,
4. Zonguldak İl Özel İdaresine ait taşınmaz malların alımı, satımı, trampa edilmesi ve tahsis şeklinin değiştirilmesi veya tahsisli bir taşınmazın akar hale getirilmesi işlemlerini yapmak,
5. Kira getirecek yerlerin ve kira ücretlerinin tespitlerinin yapılmasını sağlamak,
6. Zonguldak İl Özel İdaresine ait taşınmazların tevhit, ifraz, cins değişikliği iş ve işlemlerini Plan Proje ve İmar Kentsel İyileştirme Müdürlükleri ile koordineli yapmak,
7. Zonguldak İl Özel İdaresine ait gayrimenkullerin değer tespitlerinin yapılmasını sağlamak,
8. Taşınır, taşınmaz mal alım ve satımı ile ilgili 2286 sayılı Kanun ve 4734 sayılı Kamu İhale Kurumu Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Kurumu Sözleşmeleri Kanununa göre yapılacak ihale işlemlerini yürütmek,
9. Vali konakları, Kaymakam konutları ve personel lojmanlarının tahsis ve kira bedellerinin tahakkuk ve tahsil işlemlerini İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile koordineli yürütmek,
10. Zonguldak İl Özel İdaresinin yapacağı bina, tesis gibi yatırımlara kamulaştırma ve ihale işlemlerini mevzuatına göre sonuçlandırmak,
11. İlkokul, ortaokul ve liselerin kantin ve açık alanlarının kiraya verilmesi ile kiraların tahakkuk ve tahsilinin yapılmasını Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile koordineli yürütmek,
12. Bütçeyle ödenek tahsis edilen işlerin doğrudan teminler de dahil her türlü iş ve işlemlerini yapmak,
13. Kira kontratlarının düzenlenmesi, kira tahakkuklarının ve kira artışlarının yapılmasını sağlamak,
14.Birimle ilgili yapılacak ihalelerde; ihaleye esas yaklaşık maliyetler ile Teknik ve İdari şartnamelerin hazırlanarak Genel Sekreter Yardımcılarının onayına sunmak,
15.İç kontrol standartlarına uyum çerçevesinde birim ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
16.Birim performans programı ve birim faaliyet raporunu hazırlamak,
17.Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısının verdiği iş ve işlemleri mevzuatına göre yapmakla, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısını karşı sorumludur.