İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRÜ  
 
ALİ KEMAL YESİRALİOĞLU
 
1. Mücavir alanlar dışındaki yapılanmalara ilişkin imar ve parselasyon planlarını yapmak,
2. Köylerde, belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında kalan yerleşim birimlerinde iç iskânın düzenlenmesi ve köy geliştirme merkezlerinin kurulması ile ilgili çalışmaları yürütmek,
3. Bu yapılanmaların ruhsat ve fen kurallarına uygun yapılıp yapılmadığını denetlemek.
4. Kaçak yapıları denetlemek, kurallara uygun olmayanların cezalarının kesilmesi ve yıkımı ile mevzuatın ön gördüğü diğer iş ve işlemleri yürütmek,
5. Mücavir alanların tespitini yapmak,
6. İfraz ve tevhit işlemlerini yapmak, il çevre düzenini yapmak / yaptırmak,
7. Çevreci sivil toplum örgütleri ile işbirliği yaparak proje üretilmesinin sağlanması,
8. Bakanlıklarca İlimizde uygulanan çevre projelerinin desteklenmesinin sağlanması,
9. Koruma amaçlı imar planlarının yapılması ya da yaptırılması,
10. Yol geçiş izin belgesi harçları tahsilat ve takibi işlemlerini Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile koordineli yapmak.
11. Adrese Dayalı Kayıt Sistemi ile ilgili iş ve işlemler
        ( Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan yerlere yapı ve yapı kullanma ruhsatı tanzimi dahil ).
12. Koruma uygulama ve denetim bürosu ile ilgili iş ve işlemlerde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile koordineli çalışmak .
13. İdaremiz bünyesindeki yemekhane, çay ocakları ve sosyal tesislerin iş ve işlemlerini yürütmek, Bütçeyle ödenek tahsis edilen işlerin doğrudan teminler de dahil her türlü iş ve işlemlerini yapmak
14. Birimle ilgili yapılacak ihalelerde; ihaleye esas yaklaşık maliyetler ile Teknik ve İdari şartnamelerin hazırlanarak Genel Sekreter Yardımcılarının onayına sunmak,
15. İç kontrol standartlarına uyum çerçevesinde birim ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak,
16. Birim performans programı ve birim faaliyet raporunu hazırlamak,
17. Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısının verdiği iş ve işlemleri mevzuatına göre yapmakla, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısını karşı sorumludur.
13. Zonguldak halkının Kültür ve Turizm ile ilgili konularda İdareden beklentileri ve istekleri ile hali hazır durumlarının belirlenmesi için kamuoyu araştırması yapmak veya yaptırmak,
14. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı Hesabı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
15. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü bünyesindeki Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu ile ilgili iş ve işlemlerde koordineli çalışmak,
16. İl Özel İdaresinin; sağlık, eğitim, spor, çevre, trafik, park, kütüphane, kültür, turizm ve sosyal hizmetlerle; yaşlılara, kadınlara, gençlere, çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere
yönelik hizmetler ile gönüllü katılıma ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
17. Yabani ve evcil hayvan ile kuşların barınma ve tedavi merkezi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
18. Birime bütçeyle ödenek tahsis edilen işlerin doğrudan teminler de dahil her türlü iş ve işlemlerini yapmak,
19. Birimle ilgili yapılacak ihalelerde; ihaleye esas yaklaşık maliyetler ile Teknik ve İdari şartnamelerin hazırlanarak Genel Sekreter Yardımcılarının onayına sunmak,
20. İç kontrol standartlarına uyum çerçevesinde birim ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak,
21. Teftiş ve Denetim raporlarını takip etmek ve kurum adına cevap vermek,
22. Birime Kanun ve mevzuat çerçevesinde verilen diğer görevleri yürütmek,
23. Birim performans programı ve birim faaliyet raporunu hazırlamak,
24. Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısının verdiği iş ve işlemleri mevzuatına göre yapmakla, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur