DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜR VEKİLİ  
 
 
FİLİZ EROL DEMİR
 
1. Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yapmak
2. Temsil ağırlama ve tören giderleri ile ilgili her türlü iş ve işlemeleri yürütmek,
3. İdaremizin görev sahası ve sorumluluğu içerisinde kalan alanlarda Enerji tasarrufu ve bedelinin ödenmesiyle ilgili Genel Aydınlatma Yönetmeliği ve Genel Aydınlatma Tebliği doğ- rultusunda iş ve işlemleri yürütmek,
4. Akaryakıt, Ayniyat, Ambar İşlerini ( Akaryakıt, yedek parça, inşaat, demirbaş değerlendirme ve dinamit ambarları ) yürütmek,
5. Makine parkında bulunan çeşitli iş makineleri ile diğer araçların ihtiyacı olan; a. Yedek parça, Lastik, b. Akaryakıt ( benzin, motorin, gazyağı) c. Çeşitli madeni yağların d. Diğer ihtiyaç malzemeleri Kamu İhale Kanunu çerçevesinde teminini Yol ve Ulaşım Şube Müdürlüğüyle koordineli olarak sağlamak,
6. Mevcut atölye ve imkanları ile ve gerekse piyasa imkanlarını kullanarak idaremiz bünyesindeki mevcut olan araç, iş makineleri ile asfalt plentleri ve diğer benzeri tesislerin bakım ve onarımını Yol Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile koordineli olarak yaparak faal halde bulunmalarını sağlamak,
7. Merkezdeki tamir, bakım atölyelerinin işletilmesi personelinin sevk ve idaresi ile malzeme ihtiyaçlarının teminin sağlanması,
8. Araç, makine ve teçhizat envanterlerinin tutulması ve aylık bazda Genel Sekreterliğe sunulacak raporları hazırlamak,
9. Çalışanların işe geliş-gidişlerini sağlayacak servis araçlarının ihale iş ve işlemlerini Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile koordineli olarak yapmak, 13. Zonguldak halkının Kültür ve Turizm ile ilgili konularda İdareden beklentileri ve istekleri ile hali hazır durumlarının belirlenmesi için kamuoyu araştırması yapmak veya yaptırmak,
14. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı Hesabı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
15. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü bünyesindeki Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu ile ilgili iş ve işlemlerde koordineli çalışmak,
16. İl Özel İdaresinin; sağlık, eğitim, spor, çevre, trafik, park, kütüphane, kültür, turizm ve sosyal hizmetlerle; yaşlılara, kadınlara, gençlere, çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetler ile gönüllü katılıma ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
17. Yabani ve evcil hayvan ile kuşların barınma ve tedavi merkezi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
18. Birime bütçeyle ödenek tahsis edilen işlerin doğrudan teminler de dahil her türlü iş ve işlemlerini yapmak,
19. Birimle ilgili yapılacak ihalelerde; ihaleye esas yaklaşık maliyetler ile Teknik ve İdari şartnamelerin hazırlanarak Genel Sekreter Yardımcılarının onayına sunmak,
20. İç kontrol standartlarına uyum çerçevesinde birim ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak,
21. Teftiş ve Denetim raporlarını takip etmek ve kurum adına cevap vermek,
22. Birime Kanun ve mevzuat çerçevesinde verilen diğer görevleri yürütmek,
23. Birim performans programı ve birim faaliyet raporunu hazırlamak,
24. Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısının verdiği iş ve işlemleri mevzuatına göre yapmakla, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur.